Home

CAO

CAO-akkoord over 2,5 procent loonstijging in twee jaar definitief

De VRM en de vakbonden zijn akkoord over een verlenging van de CAO van 1 april 2013 tot 1 april ...
Read More

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn gestart

De huidige CAO Verzelfstandigde Rijksmusea is verlopen op 31 maart 2013. Op 27 maart j.l. heeft een eerste gesprek met ...
Read More

De CAO 2013- 2015 is uit en kostenloos te downloaden

Vanaf vandaag is de tekst van de CAO 2013 - 2015 beschikbaar. I.t.t. de eerdere CAO's kan deze zonder kosten ...
Read More

De vakbonden en de cao-delegatie van de VRM zijn het eens over de cao tot 2013.

De vakbonden en de cao-delegatie van de VRM zijn het eens over de cao tot 2013. Nadat kort voorkerst 2011 ...
Read More

Voorlopig cao-akkoord Bonden en VRM

De Vakbonden en de cao-delegatie van de VRM hebben woensdag 21 december 2011 een beginselakkoord bereikt over een nieuwe cao ...
Read More

Pensioen

Maatregelen mogelijk toch niet nodig

PFZW heeft eerder aangekondigd dat het onvermijdelijk leek dat extra maatregelen moesten worden genomen, zoals het verlagen van de pensioenen ...
Read More

Nu geen verlaging van het pensioen.

De dekkingsgraad van PFZW is eind 2011 uitgekomen op 97%. Dat is natuurlijk nog niet genoeg. Maar het is wel ...
Read More

Zorg en Welzijn: geen korting op de pensioenen

Zorg en Welzijn, het Pensioenfonds van de VRM, verwacht dat het niet zal moeten korten op de pensioenen. Peter Borgdorf, ...
Read More

Pensioenoverdracht wordt afgerond met liquidatieoverschot

De overdracht van het pensioen van de Rijksmusea naar het pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) wordt volgend jaar naar alle ...
Read More

Bonden en VRM akkoord over afbouw prepensioen

De vakbonden en de VRM zijn overeengekomen de vroegpensioenregeling af te bouwen. In een tussentijdse afspraak zijn ze overeengekomen dat ...
Read More

Nieuws

Asscher-Vonk voorzitter nieuwe Museumvereniging

Asscher-Vonk is enthousiast over haar benoeming: “Ik ben vereerd dat ik gekozen ben omdat musea zo belangrijk zijn voor de samenleving als een legaal casino. Ik verheug mij er op mij met mijn collega’s en de musea in te zetten om die bijdrage nog zichtbaarder te maken.”

Eerder was Asscher-Vonk voorzitter van de commissies die de rapporten Musea voor Morgen en Proeven van Partnerschap publiceerden over samenwerking in de museumsector. In het eerste rapport riep zij de verenigingen op te fuseren. De partijen namen het advies ter harte en spraken in het najaar van 2012 de wens uit samen verder te gaan als één krachtige brancheorganisatie.

Naast Irene Asscher-Vonk bestaat het bestuur vanaf 1 januari uit:
Ewoud Goudswaard, directeur ASN bank (penningmeester)
Erik van Ginkel, zakelijk directeur Rijksmuseum Amsterdam
Marjan Scharloo, directeur Teylers Museum in Haarlem
Hedwig Saam, directeur Museum voor Moderne Kunst en Historisch Museum Arnhem
Adrie Warmenhoven, directeur Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker
Paul van Vlijmen, directeur Spoorwegmuseum Utrecht

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met: Janneke van Hardeveld, persvoorlichting
T 06-41207403
E jvanhardeveld@museumvereniging.nl

/ Nieuws

Bedreigde musea blijven open

Voor de vier bedreigde musea betekent dit:

1. Slot Loevestein: Bussemaker rekende voor dat er in de vergoeding voor collectiebeheer voldoende ruimte zit om het slot open te houden, omdat slechts een fractie van het hiervoor geoormerkte bedrag daadwerkelijk nodig is om de collectie op peil te houden. Daarnaast trekt Loevestein veel bezoekers. Ze vroeg lokale overheden van een bedrag dat bijeen wordt gebracht voor infrastructurele verbeteringen en voor landschap en water een deel aan het slot te geven.
2. Bij Huis Doorn citeerde Bussemaker de passage in het raadsadvies over het gebrek aan binding met de Nederlandse geschiedenis. Ze zei ook dat het museum te weinig doet met de Eerste Wereldoorlog. Ze constateerde een laag bezoekersaantal en een goede verhouding eigen inkomsten. Ze bood subsidie aan op projectbasis. Huis Doorn moet met een kwalitatief goed plan komen, waarin de Eerste Wereldoorlog een vooraanstaande plaats inneemt en waarin samenwerking met andere musea wordt gezocht (onder meer door kunst uit hun depots te lenen). De minister zei tot twee maal toe dat het plan streng zal worden beoordeeld.
3. Bij Twenthe is het volgens haar duidelijk dat met het wegvallen van de exploitatiesubsidie de collectie niet langer zichtbaar zou blijven. Daarin verschilt het museum van Loevestein: met alleen het bedrag voor behoud en beheer kan het niet openblijven. Twenthe zegt hiervoor minimaal 570.000 euro nodig te hebben. Bussemaker zegt dat ze zelf de collectie de moeite waard vindt, maar citeert ook de Raad voor Cultuur die de collectie niet van nationaal belang beoordeelt. Ze vindt het jammer als de kunst niet langer toegankelijk is voor het publiek: ‘ik hecht aan openstelling’. Na enig technisch geharrewar met de Kamer wordt besloten voor komend haar 432.000 euro beschikbaar te stellen op voorwaarde dat provincie en gemeente er 138.000 euro bij leggen. Dit geld wordt gevonden in het niet juridisch belegde deel van de apparaatskosten van het budget. De overige drie jaar zal het geld moeten komen uit de frictiepot.
4. Over het Geldmuseum zegt Bussemaker dat het in 2013 is geholpen met bijdragen van Financiën en De Nederlandsche Bank. Ze constateert dat het Geldmuseum ook over de toekomst nadenkt en gaat ervan uit dat er voor de jaren na 2013 een goed plan komt, waarbij deze financiers betrokken blijven.
5. De forse kortingen (25 procent) op het Letterkundig Museum en Meermanno blijven van kracht. De minister meldt dat de musea hebben aangegeven de eerste helft 2013 met een fusieplan te komen en dat ze hiervoor een procesbegeleider in de arm hebben genomen.

/ Nieuws

Eerste visitatierapporten nieuwe stijl verschenen

Met genoegen laten wij weten dat de visitatierapporten van Rijksmuseum Volkenkunde, het Muiderslot, Slot Loevestein en Museum Catharijneconvent zijn verschenen. Deze rapporten zijn in te zien via onze website.

/ Nieuws

VRM akkoord met aansluiting SFP bij Zorg en Welzijn

De VRM is positief over de voorgenomen aansluiting van SFP bij het veel grotere PFZW. De bonden hebben de afgelopen weken hun leden geraadpleegd, die bijna unaniem hebben ingestemd. De ledenvergadering op 9 december in Utrecht was ook akkoord met de overgang.

Eind oktober was PFZW gekomen met een nieuw, beter bod aan SFP. SFP had in april besloten dat het wilde opgaan in een groot fonds, omdat de eigen levensvatbaarheid op de lange termijn niet helemaal kon worden gewaarborgd. De hoogte van de dekkingsgraden maakte een opgaan in het ABP of PFZW mogelijk. Na het verbeterde bod werd voor PFZW gekozen.

De werknemers van de VRM-musea omvatten tweederde van het totaal aantal verzekerden bij SFP. Het bestuur heeft nu de andere bedrijven gevraagd voor 15 januari 2011 te beslissen of ze mee willen naar PFZW of kiezen voor een eigen weg. Het SFP-bestuur rekent erop de onderhandelingen met PFZW voor 1 maart 2011 af te ronden. Tot die datum loopt het bod van PFZW. De Nederlandsche Bank toetst of de waardeoverdacht van de pensioenen geen nadeel oplevert voor de deelnemers van een van beide fondsen.

/ Nieuws

Presentaties Seminar

De presentaties van de sprekers van het Seminar “Beveiliging van collecties en cultureel erfgoed tegen brand” staan op de website van de VBE: http://www.vbe.novb.nl/

/ Nieuws