De vakbonden en de cao-delegatie van de VRM zijn het eens over de cao tot 2013.

De vakbonden en de cao-delegatie van de VRM zijn het eens over de cao tot 2013. Nadat kort voorkerst 2011 een beginselakkoord was bereikt over de loonparagraaf, hebben de delegaties ook enkele niet-financiële onderwerpen afgehandeld. Intussen is heeft de achterban van de bonden positief voor het financiële deel van de cao gestemd.

Werknemers krijgen 1 januari 2012 structureel een loonsverhoging van 1 procent. Daar bovenop komt in september 2012 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto (naar rato en niet pensioengevend). De looptijd van deze cao is van 1 juli 2011 tot 1 april 2013. De VRM heeft Abvakabo FNV, CNV en CMHF toegezegd niet aan de onregelmatigheidstoeslagen te tornen.

In het aanvullende overleg heeft de VRM toegezegd dat verschillen in nabestaandenpensioen tussen de regeling bij SFP, het oude pensioenfonds van de VRM, en PFZW, het nieuwe, in kaart worden gebracht. Gekeken wordt of het verschil (deels) valt te repareren en op welke manier. Ook is afgesproken is om een werkgroep van beide partijen over sociaal beleid in te stellen, waarin arbeidsmobiliteit, scholing en de naleving van cao-afspraken over sociaal beleid aan de orde komen.

Het sociaal statuut van de VRM wordt gemoderniseerd. Voor de definitie van reorganisatie wordt aansluiting gezocht bij Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De leidraad reorganisaties wordt opgenomen in de tekst van de cao. De inningsprocedure van de vakbondsbijdrage van werkgevers wordt vereenvoudigd.

Tot slot is afgesproken om de verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen te verlengen naar twee jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de dagen worden toegekend. Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft de verjaringstermijn 5 jaar, conform de wet. De VRM legt de afspraken op 8 maart voor aan de leden van de vereniging.