Over Vrm

De VRM verenigt de verzelfstandigde rijksmusea en andere musea van nationaal belang. De vereniging treedt op als werkgeversorganisatie en als belangenbehartiger. Dienstverlening aan de leden en kwaliteitsbewaking staan voorop. De VRM hecht grote waarde aan de zichtbaarheid van de door het rijk aan de leden toevertrouwde collecties en spoort de leden aan het publiek te bedienen met eigentijdse middelen. Gedegen collectiebeheer en kennisoverdracht staan hoog in het vaandel. Ter ondersteuning van het ondernemerschap sluit de VRM bindende collectieve arbeidsovereenkomsten af. Daarnaast verleent ze diensten aan de leden voor pensioen, personeel en organisatie en financiën. De onderlinge samenwerking wordt bevorderd met het uitwisselen van kennis en kunde en het delen van diensten. De VRM treedt op als tussenpersoon tussen de politiek en de musea. Ze brengt de prestaties van de rijksmusea voor het voetlicht en stimuleert de leden individueel hun waarde voor de samenleving zichtbaar te maken. De VRM onderhoudt nauwe banden met alle belanghebbenden in de museumwereld: het departement, de Raad voor Cultuur, zusterorganisaties en het publiek.

Museaal mission statement: A museum is part of society’s collective memory. A museum acquires, documents, preserves and communicates objects and other evidence of human culture and environment. It developes and promotes knowledge and offers experiences appealing to all senses. It is open to the public and contributes to the development of society. The purpose of the museum is knowledge for the citizens.

De rijksmusea werden vanaf 1993 verzelfstandigd. Zij beheren en tonen collecties die zijn toevertrouwd aan het rijk op basis van zogeheten beheersovereenkomsten met de rijksoverheid. Over de wijze van beheren zijn afspraken gemaakt tussen rijk en rijksmusea. De Erfgoedinspectie ziet toe op de naleving van deze afspraken. De Vereniging voert namens de minister of staatssecretaris van Cultuur visitaties uit. Door de overheid benoemde commissies onderzoeken of het museale beleid en beheer van de rijksmusea aan kwalitatief hoogstaande normen voldoet. Het instrument van visitatie is in de plaats gekomen van de beoordelingen door de Raad van Cultuur toen de rijksmusea werden opgenomen in de zogenoemde Basis Infrastructuur (BIS) en een langjarig subsidieperspectief kregen. Het betekende dat de minister over de subsidie voor de musea niet meer elke kunstenplanperiode opnieuw moest beslissen.

Intussen heeft het kabinet Rutte besloten de BIS en het langjarig subsidieperspectief in te trekken en zijn de rijksmusea opnieuw opgenomen in het vierjarig systeem van de cultuurnota en moeten ze voor 1 februari 2012 hun beleidsplan indienen voor de periode 2013-2017. De Raad voor Cultuur zal in het voorjaar advies uitbrengen over deze plannen en visitatie is niet langer verplicht. Bovendien heeft de staatssecretaris aangekondigd de beheersovereenkomsten binnenkort op te zeggen om de periode tot 2017 te gebruiken voor een heroverweging van het Rijksmuseale stelsel. De VRM heeft hierop vooruitlopend in maart 2011 aangekondigd zelf verbeteringen te willen voorstellen voor het huidige stelsel. Bovendien heeft de vereniging de intentie uitgesproken om het visitatie-instrument in eigen beheer te blijven gebruiken.

De VRM wordt geleid door een zeskoppig bestuur. Het bureau in Amsterdam voert de dagelijkse werkzaamheden uit en bewaakt de voortgang in de verschillende commissies en werkgroepen. Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen. De leden eveneens minimaal vier maal per jaar. Er zijn binnen de VRM een aantal commissies en werkgroepen actief waarvan de belangrijkste zijn: cao-delegatie, commissie financiën, commissie personeel en organisatie, het OR-platform, de werkgroep meetindicatoren, de werkgroep stelselherziening, de werkgroep huisvesting.

Organogram

Bestuur VRM

Voorzitter:
Dhr. Carel van Eykelenburg

Vice Voorzitter:
Dhr. Erik van Ginkel

Leden:
Dhr. Axel Rüger
Mevr. Saskia Bak
Dhr. Wim Weijland
Mevr. Lisette Pelsers